Agat IT S.A.
ul. Zawiszy Czarnego 10
91-829 Łódź
biuro@agatit.pl
tel. +48 42 617 66 00
fax +48 42 617 66 03

 

 

 

Bank BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Łódź
Konto bankowe BREXPLPWMBK (BIC/SWIFT) PL 60 1140 1108 0000 2077 3500 1001
NIP 726-259-17-09
REGON 100536045
BDO 000234807
KRS 0000308999
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Kapitał zakładowy wynosi 1000 000,00 PLN i dzieli się na 1 000 000,00 akcji o nominalnej wartości 1 zł. każda, w całości opłaconych.

 Akcjonariat – Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) należy  złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
Informujemy iż, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2020 podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000274307) jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 92/2020 z dn. 13.05.2020 r.
Zarząd Spółki  AGAT IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź. Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 111/2020 z dn. 09.06.2020 r.
Zarząd Spółki  AGAT IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź. Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 131/2020 z dn. 08.07.2020 r.
Zarząd Spółki  AGAT IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź. Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

 

Kontakt dla akcjonariuszy 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10, biuro@agatit.pl; jsupera-kozal@wp.pl tel. 0-42 6176600.

 

Informacja o zwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 VI 2020 r. >LINK<

Szybki Kontakt
tel. 665 153 596

 

Wyślij wiadomość

Zapraszamy do naszej siedziby. Oferujemy przyjazny i bezpieczny parking.